Home / Partijprogramma

Partijprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA WIJCHEN LOKAAL

2018-2022

Duurzaamheid

Wijchen Lokaal is voorstander van duurzame energie, maar wel met een groot effect. Er zijn in het verleden meerdere visies besproken en er zijn doelstellingen geformuleerd. Een van de grootste doelstellingen is Wijchen energieneutraal in 2040. Dit is een grote uitdaging en om deze doelstelling te realiseren moeten we de theorie nu echt meer gaan door vertalen naar concrete acties. De tijd van alleen praten, denken en zaken op papier zetten is wat ons betreft voorbij. Er zijn 400.000 zonnepanelen nodig om heel Wijchen van energie te voorzien. Met het plaatsen van deze zonnepanelen kunnen we voorkomen dat er windmolens gebouwd worden die de horizon vervuilen en het mooie Wijchens landschap ontsieren. Ook de burgers zelf worden op deze manier betrokken bij deze vorm van duurzaamheid: ze worden (meer) milieubewust en realiseren hun eigen rendement d.m.v energiebesparing. Uiteraard dragen we zo allemaal bij aan een energieneutraal Wijchen in 2040. Voor de ontwikkeling van onze plannen met betrekking tot de zonnepanelen zullen verschillende energieleveranciers moeten worden betrokken. Er liggen bij de gemeente momenteel plannen voor het bouwen van twee, maximaal drie windmolens rondom Bijsterhuizen. Dat zijn er echter veel te weinig om een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren aan de energiebezuiniging. Ook zullen er geschikte locaties moeten worden gevonden. Wat ons betreft is de Noordzee een perfecte locatie, er kan een groot aantal worden geplaatst, dus een groter rendement, en niemand ondervindt er hinder van. 

Leefbaarheid

Woningbouw

Woningbouw is een doorlopend proces dat niet stopt bij de realisering van een project of nieuwbouwplan. Er blijft altijd vraag naar passende en geschikte woonruimte en Wijchen Lokaal blijft zoeken naar geschikte woningbouwlocaties zowel in en rond het Wijchens centrum, alsook in de kleine kernen.

Starterswoningen

De behoefte aan betaalbare woningen is de laatste jaren mede door explosieve stijging van de huizenprijzen sterk toegenomen. Met de nieuwe bouwregels, waarin wordt gesteld dat een vast percentage van de te realiseren woningen voor de lagere inkomens beschikbaar moet zijn (de zogenoemde 50/50 regeling), zijn we heel blij. In de kleine kernen met hun vaak spaarzame en unieke locaties, moet er vooral voor eigen behoefte gebouwd worden. Wijchen Lokaal is voorstander van het puntensysteem dat eigen inwoners voorrang geeft. In kernen als Alverna en Batenburg moeten versneld woningen voor starters gebouwd worden. Behalve het feit dat Wijchen vergrijst, hebben we te maken met het feit dat jongeren zich vaak elders vestigen. Dit komt voornamelijk doordat er binnen andere gemeenten meer vestigingsmogelijkheden zijn, hetgeen geldt voor zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen. Er wordt nu reeds een starterslening aangeboden; wij zullen ons inzetten voor continuering van deze regeling en stimuleren dat het bestaan van deze regeling naar jongeren beter gecommuniceerd vanuit de gemeente.

Splitsen van woningen

Het splitsen van woningen kan eraan bijdragen dat jongeren in hun dorpen kunnen blijven wonen. Dit draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid, van winkels, van scholen en het verenigingsleven. De lange wachtlijst voor een huurwoning (vaak oplopend tot elf jaar), moet aangepakt worden. Overleg met de woningbouwverenigingen is meer dan wenselijk. Verder moeten projectontwikkelaars proactief benaderd worden voor het bouwen van betaalbare woningen.

Woonvoorzieningen voor inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking

Wijchen Lokaal heeft in de afgelopen periode herhaaldelijk aandacht gevraagd voor woningprojecten voor inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking. De komende vier jaar blijft dit onderwerp wat Wijchen Lokaal betreft op de politieke agenda staan om te bereiken dat voor deze groep voldoende aangepaste woningen worden gebouwd.

Woonvoorzieningen voor senioren

Net als in de rest van Nederland vergrijst ook de gemeente Wijchen. De behoefte aan senioren- en levensloopbestendige woningen neemt, zo blijkt uit onderzoek, nog steeds toe. In de komende raadsperiode vragen we hier aandacht voor en ontwikkelen we plannen om aan deze vraag te kunnen voldoen. Ook willen wij projecten realiseren waar mensen zelfstandig, maar toch met elkaar kunnen wonen, zoals in bijvoorbeeld clusterwoningen en zorgboerderijen. Zorgaanbieders, woningbouwverenigingen en welzijnsinstanties worden benaderd om hierover constructief met ons na te denken.

Gratis parkeren

Wijchen Lokaal wil het gratis parkeren in Wijchen behouden. Wij zijn een groot voorstander van gratis parkeren voor met name onze eigen inwoners, maar ook voor winkelend publiek van elders. Het werkt omzetverhogend voor de centrumondernemers.

Belastingen

Wijchen heft hondenbelasting, dit is volgens de gemeente een doelbelasting. Veel burgers is de hondenbelasting echter een doorn in het oog. De opbrengst van deze belasting bedraagt jaarlijks 18.000 euro. Dit is een gering bedrag gezien de kosten die met het inzetten van deze ambtenaren voor inspectie zijn gemoeid. Wij stellen voor om deze ambtenaren tevens in te zetten als Boa (buitengewoonopsporingsambtenaar); deze zouden dan kunnen toezien op het nakomen van bijv. de opruimplicht. De inkomsten die daaruit voortvloeien kunnen dan ingezet worden voor de opleiding en tewerkstelling van meer Boa’s.Er wordt veel te weinig gehandhaafd en het uitdelen van boetes komt maar weinig voor: in 2017 slechts drie keer. Het is ook vreemd dat alleen voor honden belasting moet worden betaald en niet voor andere huisdieren die ook vervuilen. De hond speelt als huisdier bij veel gezinnen een belangrijke rol zoals bijvoorbeeld bij het onderhouden en leggen van sociale contacten.

Wij pleiten voor afschaffing van de hondenbelasting.

OZB heffing

Wij zijn van mening dat de OZB in Wijchen gebruikt wordt als sluitpost van de begroting. Een begroting die elk jaar opnieuw een fors voordelig saldo op de balans laat zien. Het saldo bedraagt al jaren tussen de 2 en 3 miljoen euro. Wij vinden dat de begroting zodanig moet worden opgesteld dat er aan het einde van het jaar slechts een gering positief saldo is, zeker nu blijkt dat het in de aankomende periode veel beter zal gaan met de Nederlandse economie en er  door het rijk meer financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Ook in 2017 zal er weer een hoog positief saldo zijn. Als de begroting nauwkeuriger wordt opgesteld en indien er weer een hoog positief saldo ontstaat aan het einde van het jaar dan moet er per direct een bedrag worden teruggeven aan de Wijchense burger in de vorm van belastingverlaging betreffende heffingen of OZB.

Werkgelegenheid

Gezien de huidige economische situatie is het voor jong en oud steeds eenvoudiger om een baan te vinden in de gemeente Wijchen. De laatste cijfers van het CBS laten een duidelijke daling van de werkloosheid zien. We zijn er nog niet maar wel op de goede weg. Bij de aanbesteding van bouwprojecten zouden wij graag zien dat bedrijven waaraan een project gegund wordt zoveel mogelijk uit Wijchen zelf komen en Wijchense werknemers in dienst heeft.

Onze Ouderen

Activiteitencentrum in het centrum van Wijchen

Senioren aan wie wij de huidige welvaart te danken hebben moeten we niet wegstoppen in het koetshuis waar nog geen biljart kan staan. Het heeft onze voorkeur een ruime leegstaande locatie midden in het centrum te huren voor onze oudere inwoners, zodat zij een eigen ruimte hebben voor hun verdiende ontspanning. Bijv. denkend aan de 600 m2 kelder onder het huidige Action pand op de Burchtstraat.

Ouderen wonen over het algemeen bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. Zij moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal. We monitoren de uitvoering, d.w.z. duidelijkheid bij ouderen over wat maatschappelijke ondersteuning inhoudt, de kwaliteit van keukentafelgesprekken, onafhankelijke cliëntondersteuning en procedures voor klachten en bezwaren. Op basis van de evaluatie van de Wmo pakken we de knelpunten gericht aan.

Verder willen we inzetten op een totaalvisie (wonen) voor senioren. Senioren moeten op tijd kunnen verhuizen naar een geschikte woning, waar gelijkvloers een slaapkamer en badkamer aanwezig zijn. Bij voorkeur in een sociale omgeving (beschut) zodat er geen gebruik van de Wmo hoeft te worden gemaakt. Indien nodig zou een eigen bijdrage wellicht tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor dat niet mogelijk is. In dat geval dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om hun intrek te nemen in eerder genoemde voorzieningen.

Onze Jongeren

Activiteiten voor jongeren zijn er wat ons betreft veel te weinig, Wijchen schenkt hier echt te weinig aandacht aan en wij moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer activiteiten te organiseren voor deze doelgroep. Wijchen Lokaal is voor een gespreid activiteitenaanbod voor jeugdigen en jongeren. Voor jeugdigen is een zinvol aanbod nog ontoereikend. Voor jongeren laat het aanbod ook te wensen over. Een beter afgestemd aanbod kan op een wijkgerichte manier aangeboden worden door subsidie te verstrekken per georganiseerde jeugd- en jongerenactiviteit. Daarbij moet goed gekeken worden naar de mogelijkheden die de bestaande locaties in de wijken vooral voor de jeugd bieden. Wijchen Lokaal streeft naar een jongerenactiviteitencentrum.

Een dergelijke voorziening in het centrum van Wijchen heeft voor jongeren de grootste aantrekkingskracht. Er moet voor hen een aantrekkelijk aanbod zijn van bijv. internetvoorzieningen en games, en er moet plaats geboden worden voor meer traditionele sport- en behendigheidsspellen zoals snookeren, flipperen of tafeltennissen.

Minima

Armoedebestrijding

Wij zijn geschrokken van de cijfers die aangeven hoeveel Wijchense burgers op of net boven de armoedegrens leven. Steeds meer inwoners komen in financiële moeilijkheden ondanks het feit dat de economische crisis zich aan het herstellen is. Het aantal inwoners van Wijchen dat onder de armoedegrens leeft ligt onder het landelijk gemiddelde. Toch vinden wij een aantal van 1700 huishoudens oftewel 2900 inwoners vanaf 2014 dat onder of op deze grens leeft veel te hoog.

Het niet hebben van werk, de stijgende premies voor zorgverzekeringen, en het verlagen van het voorzieningenpeil zorgen ervoor dat deze mensen zich aan de rand van de samenleving bevinden. Er zijn voor deze mensen voorzieningen beschikbaar, maar wij vragen ons af of deze mensen hier wel allemaal gebruik van maken, of zij op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke voorzieningen, uit schaamtegevoel geen hulpvraag durven te stellen of niet weten waar zij met die hulpvraag naar toe moeten.

Wij vragen extra aandacht voor de kinderen van deze minima; zij mogen niet sociaal uitgesloten worden door ontstane situaties waar zij zelf part noch deel aan hebben gehad. Verder zijn wij er een groot voorstander van de bedragen die deze minima tot nu toe ontvingen voor sport en culturele activiteiten direct aan de aanbieder betaald worden. Hiermee wordt voorkomen dat de bijdragen worden besteed aan het vereffenen van gemaakte schulden. Bovendien geeft het deze burgers minder papierwerk en hoeven zij zich achteraf niet meer te verantwoorden. Wijchen Lokaal is van mening dat er meer financiële bronnen beschikbaar moeten komen om mensen onder het bestaansminimum te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Ook is Wijchen Lokaal van mening dat de termijn voor extra bijstand van één naar drie jaar moet.

Ondernemers

Ondernemers moeten kunnen ondernemen, vindt Wijchen Lokaal. Ze verdienen respect voor hun durf, voor de risico`s die ze nemen, voor hun investeringen, voor de werkgelegenheid die ze creëren, voor hun maatschappelijke bijdrage (bijvoorbeeld sponsoring van verenigingen), voor de gezichtsbepalende uitstraling van de nieuwe bedrijfsgebouwen of het behouden van bestaande bedrijfspanden. De gemeente moet veel meer een proactieve rol gaan spelen bij het aantrekken van nieuwe bedrijven die de lokale economie versterken door het vergroten van het producten- en dienstenaanbod en het vergroten van de werkgelegenheid. Een voorbeeld is de komst van een wellnesscentrum aan de Berendonck. Mensen kunnen er ontspannen en de omgeving krijgt een noodzakelijke opknapbeurt waardoor het aangenamer wordt om in Wijchen te shoppen en te recreëren.

Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP’ers) is vaak een vergeten groep. Velen hebben te kampen met zware tijden om hun bedrijf overeind te houden. Ondersteunende regelingen die gelden voor andere groepen die onder het bestaansminimum functioneren, dienen ook voor ZZP’ers te gelden. Vormen van ondersteuning als schuldhulpverlening aan ZZP’ers of soepeler omgaan met de eis van levensvatbaarheid van hun bedrijven zijn wenselijk.

Wijchen Lokaal zal in de komende periode aandacht vragen voor het toestaan van detailhandel op het industrieterrein Oost, in het bijzonder in de panden van Mawi en Dercks aan de Nieuweweg. Deze panden op een dergelijk prominente locatie zijn nog steeds een aanfluiting voor het industrieterrein waarin zoveel geld is gestoken voor renovatie. Er staan al mooie impressieborden die tonen hoe de eigenaar de nieuwe panden denkt te realiseren. Wij gaan er ons hard voor maken dat die plannen worden geëffectueerd. Het zou een prachtig pand zijn om een appartementen hotel met restaurant en een Aldi- en Lidl-supermarkt te vestigen.

Verder vindt Wijchen Lokaal dat de mogelijkheid voor bedrijven om rechtstreeks aan particulieren te verkopen aandacht verdient. Wat op het ene bedrijventerrein mag, moet in principe ook gelden voor andere bedrijventerreinen.

Zorg in Wijchen

Mantelzorg

Nederland vergrijst, dit geldt ook voor Wijchen. Het is daarom te verwachten dat steeds meer inwoners een beroep gaan doen op zorg. Ondanks dat Wijchen een zeer sociale gemeente is, heeft Wijchen naar onze mening in de toekomst onvoldoende voorzieningen voor de opvang van patiënten. Het komt nu al voor dat inwoners met een zorgvraag moeten uitwijken naar omliggende gemeenten. Het ontbreken van voldoende voorziening in Wijchen leidt tot een extra zware last voor mantelzorgers en familie, die in een dergelijk geval vaak ook nog verder moeten reizen. Gezien het huidige inwonersaantal van Wijchen en de toekomstige groei daarvan, vinden wij dat extra zorg en een extra verpleeghuis gerechtvaardigd is.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de trots en ruggegraat van de gemeente. Wijchen Lokaal vindt daarom dat deze groep gekoesterd moet worden. De jaarlijkse vrijwilligersdag is een goede waardering voor de vrijwilligers in onze gemeente. Een goed scholingsaanbod, minder administratieve rompslomp, een veilige omgeving en veilige werkplekken zijn van groot belang voor het aantrekkelijk houden van vrijwilligerswerk. Helaas kan het huidige vrijwilligersaanbod nog niet altijd voorzien in de toenemende vraag.

Wijchen Lokaal vindt het een goede zaak om mensen zonder werk te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Wijchen Lokaal is er voor dat zij dit werk doen met behoud van uitkering. Om vereenzaming van (voornamelijk) ouderen te voorkomen zouden bijv. sport-  en spelprojecten geïmplementeerd kunnen worden.

Statushouders

In de afgelopen raadsperiode hebben wij de ontwikkeling van statushouders goed gevolgd. De instroom in Wijchen is net als in heel Nederland toegenomen. In de periode 2014 waren er 46 statushouders in Wijchen, in 2015 kwamen er 66 bij, in 2016 108; in 2017 zagen we een daling met 54 statushouders. Wijchen is een sociale gemeente en neemt ook haar verantwoordelijkheid voor deze groep. Wijchen Lokaal heeft daarom ingestemd met bijv. een beslisnota om integratie en participatie te bevorderen d.m.v. het inzetten van een participatiecoach en meerdere taalcoaches aan wie uiteindelijk een betaalde baan in het vooruitzicht wordt gesteld. Wij houden met name voor het laatste de vinger aan de pols en zullen zo nodig kritische vragen richting het College van B en W. stellen.

Het kan in onze optiek niet zo zijn dat alle inspanningen die iedereen hierin levert, niet leiden tot goede resultaten. We hebben van doen met een wettelijke taakstelling, wij leveren daaraan graag onze bijdrage maar verwachten daar dan wel goede resultaten voor terug. De subsidies die in dit kader verstrekt worden, worden betaald uit de van het Rijk ontvangen middelen.

 

Veiligheid en verkeersveiligheid

Ondanks alle inspanningen neemt het aantal verkeersdoden en –gewonden de laatste jaren nog steeds toe, vooral onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag! In de afgelopen jaren zijn er in Wijchen op het gebied van veiligheid al goede resultaten geboekt, maar er kan nog meer bereikt kan worden, voornamelijk rond scholen, rotondes en fietspaden. ook veiligere oversteekplaatsen, snelheidbeperkende maatregelen en het aanleggen van een betere infrastructuur in de wijken kunnen de veiligheid vergroten.

Ook de buitengebieden mogen niet aan de aandacht ontsnappen. Alle verkeersdeelnemers in onze gemeente moeten zich veilig kunnen voelen in het verkeer. Helaas is door het niet agenderen van dit onderwerp en het niet tijdig verstrekken van informatie en beslisnota’s de besluitvorming zodanig vertraagd dat in de raad en het college niet alles kon worden behandeld. Er zijn daardoor nog steeds situaties in Wijchen die niet veilig zijn en dus verbeterd moeten worden. Wij zullen hier ook de komende raadsperiode veel focus op blijven houden en de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen.

Wijchen stimuleert het fietsgebruik om overlast van auto’s te verminderen. Wijchen Lokaal vindt dat er meer vrijliggende fietspaden nodig zijn. Langs de drukke Houtsestraat in Balgoij naar de Drutenseweg is dringend een fietspad/-strook gewenst. De situatie is daar momenteel voor zowel fietsers als wandelaars zeer gevaarlijk door het ontbreken van een fiets-/voetpad vanaf de Drutenseweg richting de kerk in Balgoy. Ook de verkeersveiligheid in Kerkeveld laat te wensen over. Fietspaden in het buitengebied zouden als recreatieve fietsroutes kunnen dienen en fietspaden moeten in het algemeen beter aansluiten op de landelijk fietsknooppunten.

Fietsroutes dienen eveneens veiliger te worden, zeker de te smalle ruilverkavelingswegen in het buitengebied waar ook het landbouw- en woon-/werkverkeer gebruik van maken. Er dienen fietspaden aangelegd te worden langs de dijk naar Batenburg of langs de Maas en ook langs de Ringlaan en de Edisonstraat waar veel schoolgaande jeugd en werknemers van de aldaar gevestigde bedrijven door komt. Wijchen Lokaal vindt dat fietsen in het centrum mogelijk moet blijven. De wandelpaden langs het Wijchense Meer moeten ook geschikt gemaakt worden voor fietsers.

Op Zuid moeten de fietsroutes en rotondes verbeterd worden. Daar is veel knip- en plakwerk toegepast waardoor de verkeerssituaties onoverzichtelijk en onveilig zijn, met name aan Zuiderdreef-Elsland en De Geer naar rotonde Kerkeveld. Het nieuwe fietspad langs de Kerkedreef is veiliger als er een tweerichtingsfietspad komt. Ook de rotonde Huurlingsedam, de oversteekplaatsen op de Balgoijseweg en de Oosterweg moeten veiliger worden. De zandwegen in de buitengebieden zijn slecht onderhouden wat tot gevaarlijke situaties leidt. Verbeteringen en onderhoud zijn daarom gewenst.

In de Woezik ligt een turborotonde die een kapitaal heeft gekost en tot het ontslag van een wethouder heeft geleid. Op deze rotonde is al een aansluiting op de Gagelvenseweg voorbereid. Wij willen deze vanaf de scherpe bocht naar Randweg Noord doorgetrokken hebben naar deze rotonde waardoor het doorgaande verkeer beter kan doorstromen. Een goede Infrastructuur is belangrijk voor Wijchen.

Onze industrieterreinen brengen werkgelegenheid en welvaart naar Wijchen dus moeten we er zuinig op zijn en zorgen dat degenen die daar werken en wonen er veilig kunnen fietsen en lopen. Op industrieterrein Oost en Bijsterhuizen is voldoende ruimte om wandel- en fietspaden aan te leggen; Wijchen Lokaal zal zich hiervoor inzetten.

De veiligheid voor fietsers op de Graafseweg-Leemweg-Heumenseweg moet verbeterd worden.

Centrum

Wijchen Lokaal pleit voor permanent cameratoezicht alleen in het Centrum. Ondanks dat Wijchen onder het landelijk gemiddelde scoort hebben we te maken met een toename van criminaliteit, zakkenrollerij en vandalisme. Permanent toezicht zal bijdragen aan het gevoel van veiligheid en het  opsporen van criminelen vergemakkelijken. In het nieuwe regeerakkoord is bekendgemaakt dat de nationale politie structureel 267 miljoen euro extra krijgt, met name voor wijkagenten en rechercheurs. Wij gaan ons uiterste best doen om meer budget naar Wijchen te halen voor de bestrijiding van criminaliteit, vandalisme en zakkenrollerij. Permanent toezicht in woonwijken vinden wij te ver gaan en heeft niet onze voorkeur ivm privacy en woongenot.

Wijchen kent jammer genoeg het hoogste gemiddelde inbraakcijfer van de hele regio. In het eerste half jaar van 2017 vonden er maar liefst 59 woninginbraken plaats, een stijging van 64% ten opzichte van het eerste half jaar van 2016. 16 van deze pogingen zijn mislukt, maar er blijven dan nog steeds 43 geslaagde inbraken over. Waarom het aantal inbraken zo groot is, is nog niet bekend; de politie weet het niet of meldt het niet.

Wijchen Lokaal wil meer preventie voor burgers. De vraag is echter wat we kunnen doen om inbraken zoveel mogelijk te voorkomen. Gemeente en politie hebben een grote rol in de bestrijding van inbraken. Wij zullen er in de aankomende raadsperiode op toezien dat actie wordt ondernomen en zullen kritische vragen blijven stellen aan het College van B en W.

Nieuwe activiteiten

Crematorium

Wijchen Lokaal wil graag een crematorium in Wijchen. Dit schept werkgelegenheid, levert bezoekers op en voorkomt uittocht van auto`s naar Beuningen, Nijmegen en Groesbeek.

Buitenzwembad

Het overdekte zwembad De Meerval is de laatste jaren gemoderniseerd en het aantal bezoekers laat een stijgende lijn zien. Er hebben ons meerdere berichten bereikt van mensen die verlangen naar een buitenzwembad zoals dat vroeger in Wijchen bestond. Wij willen ons graag inzetten om dat doel te bereiken en pleiten daarom in eerste instantie voor een onderzoek naar de haalbaarheid en de effecten die dat in de zomermaanden heeft voor de mensen.

Locatie oude Gemeentehuis

Wijchen Lokaal zal er scherp op toezien dat de toplocatie van het oude gemeentekantoor een invulling krijgt waar alle Wijchenaren trots op kunnen zijn!

Plannen voor en met onze kernen en kerkdorpen

Wijchen Lokaal pleit ervoor dat onze kerkdorpen krijgen wat nodig is. Zij horen ook bij Wijchen; samen zijn we Wijchen Totaal, en samen zijn wij sterker. Dus wat daar nodig is gaan wij regelen. Wij doen geen beloftes maar we zullen doen wat mogelijk is. Onlangs hebben wij nog ingestemd met een financiële bijdrage van 2,9 miljoen euro ter verbetering van de leefbaarheid en toekomst van Batenburg.

In de overige kerkdorpen moeten nog diverse onderhoudsmaatregelen getroffen worden zoals verharding van zandwegen en het opvullen van gaten in de wegen. Ook de aanleg van glasvezel verdient de aandacht. Verder zijn wij voor behoud van de scholen in de kerkdorpen.

Burgerparticipatie

Wijchen Lokaal is van mening dat lokale politiek ook echt lokaal moet zijn. Lokale politiek bedrijven kan alleen als de inwoners de mogelijkheid wordt geboden hun betrokkenheid bij zaken die spelen in hun gemeente te verwoorden. Wij zijn dan ook voorstander van goede burgerparticipatie en de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) en Stadsontwikkelingsplannen (SOP) die in de kerkdorpen zijn opgestart. Wijchen Lokaal is een open partij met een luisterend oor voor iedere betrokken burger, ongeacht diens politieke, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, die een bijdrage wil leveren aan beter wonen, werken en leven in Wijchen. Want het kan nog beter in Wijchen.

De afgelopen jaren zijn er een aantal initiatieven ontwikkeld op het gebied van burgerparticipatie. Wijchen Lokaal is er voorstander van dat initiatieven op dat gebied, zoals leefbaarheidsgroepen en cliëntenraden, nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht, zodat de inwoners van Wijchen daadwerkelijk meer rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen.

Helaas hebben wij in de afgelopen raadsperiode vaak moeten constateren dat de burgerparticipatie (dus het betrekken van burgers bij de politiek) niet goed is verlopen. Met name in het voor-, lopende en natraject werden bewoners niet, niet volledig dan wel niet tijdig geïnformeerd. Wij pleiten ervoor dat burgers meer wegwijs worden gemaakt om te kunnen deelnemen aan planontwikkelingen. Wij hebben moeten vaststellen dat dit in de afgelopen periode onvoldoende is gebeurd en pleiten daarom voor schaalvergroting.

De burgerbegroting

Wijchen Lokaal wil gaan werken met een burgerbegroting als concrete vorm van burgerparticipatie.

Een burgerbegroting is een democratisch proces waarin burgers zelf beslissen en onderhandelen over het verdelen (van een gedeelte) van het gemeentelijke budget.

Slechts enkele gemeenten in Nederland hebben op dit moment een burgerbegroting. In het buitenland is een burgerbegroting al meer 'ingeburgerd'. "Met een burgerbegroting wil Wijchen Lokaal meer investeren in burgerparticipatie. We willen onze burgers meer betrekken bij de politiek en hen vragen actief mee te denken en mee te praten. Een begroting wordt door velen vaak gezien als 'veel gedoe met cijfers'. We willen burgers juist uitdagen om mee te praten over geld en beleid.

Wijchen Lokaal vindt dat het in onze lokale democratie, ook na verkiezingstijd, vooral moet gaan over de opvattingen, oplossingen en keuzes van de inwoners voor de onderwerpen waarvan zij vinden dat ze ertoe doen, ongeacht de samenstelling van het college en de gemeenteraad.

Het begint met een burgerbegroting dus met de ambities van inwoners en het begint dus wat ons betreft niet met de in geld omgezette ambities van de gemeenteraad. Lokale en persoonlijke ambities zijn niet langer een vraag aan de gemeente met als reactie “wij nemen het mee”. Bewoners kunnen zelf hun ambitie met een burgerbegroting uitvoeren. Mits ze er zelf uit willen komen. Het vermogen tot veranderen ligt bij de inwoners en niet bij de raad.  Inwoners zijn hiermee ook minder afhankelijk van potjes die over zijn of juist vol zitten.

Klik hier om uw ambities met ons te delen. 

Sport en recreatie

Jeugdsport

De jeugd beweegt te weinig en wordt te zwaar. Wijchen Lokaal draagt de jeugdsport een warm hart toe en vindt het wenselijk dat bestaande subsidies worden gehandhaafd en nieuwe, ook landelijke, subsidies voor de jeugdsport worden aangetrokken. Jongeren moeten worden gestimuleerd om lid te worden van een sportvereniging. Sporten is niet alleen goed voor de lichamelijke conditie van de jongeren, maar bevordert ook een goede sociale omgang. Verenigingen zijn de pijlers waar een gemeenschap op rust. Wijchen Lokaal is uiterst tevreden over de doelen die door Sportservice Wijchen in de afgelopen jaren behaald zijn, denk daarbij aan o.a. Sjors Sportief.

Lokaal Wijchen stelt voor te onderzoeken of, en in welke mate er vanuit de Gemeente een financële bijdrage kan worden geleverd aan Wijchense jongeren tot 18 jaar die meedoen aan bijvoorbeeld een strong Viking, obstacle run of de familierun editie op de Berendonck. Ook willen we graag onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een samenwerkingsverband aan te gaan met meerdere sportscholen.

Waar heeft Wijchen Lokaal de afgelopen periode wel of niet mee ingestemd?

Wel ingestemd met o.a:

- kliko voor papier

- veilige oprit dijk Niftrik

- 250.000 euro subsidie voor sportpark Schaarweide

- Wijkplan Wijchen Noord

- maatschappelijke begeleiding en participatie ter bevordering van integratie statushouder

-Starterslening

-Subsidie Batenburg

Niet ingestemd met o.a:

- hoge tunnelkosten van 25 miljoen euro

- ontsluiting Kerkeveld

- Sloop Gemeentehuis

Nawoord

Wijchen Lokaal(voorheen Lokale Dorpspartijen) is in de raadsperiode 2014-2018 met één zetel vertegenwoordigd in de raad als oppositiepartij. Dit betekent dat wij weinig invloed konden uitoefenen op voorstellen die vanuit het college naar de raad worden gestuurd via beslisnota's. De coalitiepartijen zullen bijna alle voorstellen steunen, ook die die voor de burgers nadelige effecten hebben. Onze voorstellen worden allemaal verworpen omdat de coalitie zijn gesloten frontlinie vasthoudt.

Dit willen wij in de komende periode graag veranderd zien door zelf coalitiepartij te worden, maar alleen de gunstige voorstellen van het college ondersteunen. Hierbij kunt u ons helpen door op 21 maart a.s. uw stem op onze partij (Wijchen Lokaal) uit te brengen. 

Mogen wij op uw steun rekenen?

Alvast bedankt.

Top